• Użytkowanie przez najemcę lokalu w sposób niezgodny z podpisaną umową
  • Zaniedbywanie obowiązków najemcy powodujące szkody w wynajmowanym lokalu bądź utrudnienia z korzystania z innych lokali.
  • Zwłoki z zapłatą czynszu lub innych opłat eksploatacyjnych z tytułu użytkowania lokalu przez minimum 3 miesiące
  • Podnajęcie lokalu przez najemcę lub przekazanie lokalu do bezpłatnego użytkowania bez wiedzy właściciela
  • Nie zamieszkiwanie wynajętego lokalu najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia
  • Używanie przez najemcę lokalu przeznaczonego do remontu lub rozbiórki budynku, w którym się znajduje.
  • Chęć wynajmującego do zamieszkania w lokalu wynajmowanym najemcy, z zachowaniem 3-letniego okresu wypowiedzenia w przypadku nie dostarczenia lokalu zamiennego i z zachowaniem 6-miesięcznego wypowiedzenia, jeśli wynajmujący zapewni najemcy lokal zamienny. Jeżeli wynajmujący nie zamieszka w lokalu w przeciągu 6 miesięcy do ustania stosunku prawnego, najemca może wrócić do lokalu na starych warunkach lub zażądać od wynajmującego zwrot poniesionych kosztów za lokal. 

W przypadku pkt. 2 i 3 należy pisemnie powiadomić najemcę o zaistniałej sytuacji, określić termin uiszczenia zaległości i poinformować o zamiarze wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy spór trafi na drogę sądową, wynajmujący wykazuje przed sądem korespondencje z najemcą, dowodząc prawidłowości wywiązywania się z umowy.