W budynkach, w których doszło do przeniesienia własności wszystkich udziałów, ustawa o własności lokali stosowana jest automatycznie. Nieco inaczej wygląda sytuacja nieruchomości gdzie tylko część udziałów została przekształcona. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie decyzji o stosowaniu ustawy o własności lokali uchwałą właścicieli dysponujących udziałami w nieruchomości. Ale jak sie do tego zabrać?

Kilka informacji na temat postępowania mającego na celu utworzenie wspólnoty mieszkaniowej:

  • ustalenie listy współwłaścicieli nieruchomości, dokumentem wiążącym będzie odpis księgi wieczystej nieruchomości. Istotne jest aby suma udziałów lokali wykupionych na własność wynosiła więcej niż 50%, tylko wtedy możliwe będzie przegłosowanie uchwały. Mało prawdopodobnym jest aby spółdzielnia sama zrezygnuje ze sprawowania zarządu.
  • zorganizowanie spotkania z właścicielami mieszkań w celu przedstawienie propozycji zmiany formy zarządu. Jest to dobry moment aby przeprowadzić sondaż.
  • złożenie wniosku do zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zwołania zebrania. Do wniosku należy załączyć wykaz podejmowanych uchwał w tym uchwałę właściwą protokołowaną przez notariusza. Pozostałe uchwały, które należy poddać głosowaniu to min. wybierająca zarząd oraz określająca plan gospodarczy.
  • zwołanie zebrania przez spółdzielnie mieszkaniową.
  • w przypadku przyjęcia uchwały konieczne będzie uzyskanie nr NIP i REGON, założenie rachunku bankowego, podpisanie stosownych umów na dostawę mediów i świadczenie usług.
  • po okresie przejściowym Wspólnota przejmuje stosowną dokumentację od spółdzielni i rozpoczyna swoją działalność.

W skomplikowanych sytuacjach na pewno pomocna będzie wiedza oraz doświadczenie licencjonowanego zarządcy nieruchomości.