Jest cięższy od powietrza i praktycznie niewyczuwalny. W przypadku wydostania się gazu z samochodu, będzie on zalegać w najniższych częściach pomieszczenia i trudno go będzie usunąć przez wentylację, co może powodować przedostanie się do studzienek kanalizacyjnych.

Przepisy nie określają możliwości parkowania pojazdów z instalacją gazową, a sam znak zakazu budzi wątpliwości, ponieważ nie znajduje się w przepisach ruchu drogowego. Nie zabraniają też parkowania pojazdów z instalacją gazową w parkingach podziemnych. Często zarządcy nieruchomości czy właściciele powołują się na zapis par.157 ust.8 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, z którego wynika, że instalacje gazowe zasilane gazem o większej gęstości niż gęstość powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu. Jeśli przed wjazdem do parkingu podziemnego znajduje się zakaz wjazdu dla pojazdów z instalacją gazową, jest to wyłącznie inicjatywa zarządcy lub właściciela. Takie postępowanie jest zgodne z prawem.

Warto dodać, że dopiero w 2009 roku nałożono na właścicieli obowiązek stosowania odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pozwalających na parkowanie pojazdów zasilanych gazem.