Jeżeli właściciel lokalu uporczywie odmawia dostępu w celu wykonania czynności opisanych w art. 13 Ustawy o własności lokali, tj. w celu wykonania konserwacji, remontu, usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej a także wyposażenia budynku w dodatkowe instalacje, wspólnocie mieszkaniowej przysługuje wyłącznie roszczenie o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu, takie stanowisko przedstawił Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn.. akt V ACa 290/13).  Brak jest przepisów, które dopuszczałyby w razie odmowy dostępu do prywatnego lokalu, zastosowanie przymusu bezpośredniego i wejście do lokalu przy współudziale policji lub straży miejskiej.

Jeśli jednak właściciel nie udostępni swojego lokalu pomimo wyroku sądowego, wspólnota powinna w postępowaniu egzekucyjnym złożyć wniosek do sądu o nałożenie grzywny w celu wymuszenia wykonania obowiązku. Sąd ma prawo orzec również o zamianie grzywny na areszt do 6 miesięcy jeśli grzywna nie zostanie zapłacona.

Ponadto w sytuacji odmowy dostępu do lokalu wspólnocie przysługuje prawo zastosowania sankcji opisanych w art. 16 UWL, w którym mowa jest o sprzedaży lokalu w drodze licytacji, takie stanowisko przedstawił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.