Z powodu likwidacji powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska, środki otrzymywane z opłat i kar środowiskowych trafiają do budżetu samorządów, które mogą udzielić dotacji na przedsięwzięcia chroniące środowisko i gospodarkę wodną (azbest, ekopiece, urządzenia przeciwpowodziowe). O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne. Dotację będą przyznawane na podstawie umowy między gminą o zainteresowanymi przedmiotami, natomiast sposób jej udzielenia, rozliczenie i tryb postępowania określi uchwała rady gminu lub powiatu.