Zgodnie z uchwałą z dnia 7 marca 2008r. Sądu Najwyższego (syg.akt III CZP10/08) balkon jest pomieszczeniem pomocniczym, służącym wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących w tym lokalu. Z powodu, iż nie można go odłączyć od lokalu bez uszkodzenia lub zmiany całości przedmiotu jest nazywany częścią składową lokalu mieszkalnego.

W przypadku remontu balkonu kosztem obciążany jest właściciel, jak i Wspólnota Mieszkaniowa, zgodnie z zapisem w ww. uchwale:

  1. Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem balkonu w odpowiednim stanie technicznym.
  2. Wspólnota mieszkaniowa obciążona jest kosztem remontu i konserwacji części budynku, które są elementami konstrukcji balkonu trwale połączonymi z konstrukcją budynku, np. konstrukcja nośna balkonu.