Jeżeli budowa jest prowadzona bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu administracji i jest zgodna z prawem o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych, to właściwy organ ma prawo postanowieniem wstrzymać prace budowlane, jeśli budowa nie została zakończona. Inwestor zobowiązany jest w ciągu 30 dni przedłożyć: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, projekt zagospodarowania działki i zaświadczenie z gminy o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.